top of page
Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Definities

 • BackTrail: aanbieder van offroad trainingen.

 • Cursist: degene die een offroad training of motorrit zal volgen bij BackTrail.

 • Inschrijver: degene die voor zichzelf of namens of ten behoeve van een cursist de overeenkomst met BackTrail aangaat.

 • De overeenkomst: de overeenkomst tussen de inschrijver en BackTrail.

2. Aanvaarding algemene voorwaarden

 • Door inschrijving en deelname aan een activiteit van de BackTrail verklaart de deelnemer zich akkoord met onderhavige algemene voorwaarden en voldoende op de hoogte te zijn van de activiteit waaraan wordt deelgenomen.

 • Alle informatie over een activiteit is steeds terug te vinden op de website van BackTrail: www.backtrail.be. 

3. Toepassingsgebied

 • Onderstaande voorwaarde en zijn enkel van toepassing op ééndagsactiviteiten die zijn georgansieerd door de BackTrail. Voor wat betreft de reizen die worden georganiseerd en aangeboden gelden de algemene verkoopsvoorwaarden van een erkende reisorganisatie (VVR erkend reisbureau) en die door BackTrail aan de deelnemer ter kennis zal worden gebracht.

4. Inschrijven
 • Op het moment van inschrijving of aanvaarding offerte, verder te noemen inschrijving, voor de offroad training, aanvaardt de inschrijver het aanbod van BackTrail, en komt de overeenkomst tussen de inschrijver en BackTrail tot stand.

 • Van de inschrijving zal BackTrail per e-mail een bevestiging sturen aan de inschrijver. In deze bevestiging zal alle relevante informatie betreffende de offroad training vermeld worden.

 • Indien de inschrijver en cursist niet dezelfde (rechts) personen zijn dan zal de inschrijver ervoor zorg dragen dat de cursist alle verplichtingen en voorwaarden welke voortvloeien uit de overeenkomst kent en aanvaardt.

 • De cursist is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst met BackTrail.

5. Cursusgeld en Betaling
 • Vanaf het moment van inschrijving ontstaat de verplichting tot betaling van het voor de offroad training door BackTrail vastgestelde bedrag, hierna: “het cursusgeld”.

 • Het cursusgeld dient minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan d.m.v. overschrijving op rekening BE39 7370 1537 2119 o.v.v. activiteit en datum.

 • Indien de deelnemer in gebreke blijft met betaling bij aanvang van de training behoudt BackTrail het recht van uitsluiting van de deelnemer.

6. Annulering/ Afmelding/ Verzetten door de deelnemer zonder annuleringsverzekering.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden, en wordt binnen 3 werkdagen door BackTrail schriftelijk bevestigd. Zonder deze bevestiging blijft de oorspronkelijke inschrijving gehandhaafd.

 • Een geboekte en betaalde training wordt niet terugbetaald. Deze kan wel verplaatst worden naar een latere datum maar moet vallen binnen 1 jaar na de oorspronkelijk geboekte training.

 • Het niet verschijnen op de offroad training staat gelijk aan annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus zodat geen restitutie mogelijk is en het gehele cursusgeld verschuldigd blijft.

7. Annulering/Afmelding door BackTrail
 • BackTrail behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de cursus te annuleren respectievelijk te verzetten naar een andere datum.

 • De deelnemers worden van wijzigingen of annulering schriftelijk zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

 • Ingeval van annulering zal BackTrail het cursusgeld aan de deelnemer restitueren. BackTrail is over dit bedrag geen rente of boete verschuldigd.

 • Ingeval van wijzigingen door BackTrail welke voor de cursist in redelijkheid niet aanvaardbaar zijn, zal BackTrail een alternatief aan de deelnemer aanbieden. Indien ook dit alternatief niet aanvaardbaar is voor de deelnemer, zal BackTrail het cursusgeld restitueren, zonder dat BackTrail over dit bedrag een rente of boete verschuldigd is.

8. Vroegtijdige beëindiging

 • Indien de deelnemer, om welke redenen ook, de door BackTrail georganiseerde activiteit zelf vroegtijdig onderbreekt of stopzet, kan hij of zij geen aanspraak maken op een gedeeltelijke of volledige teruggave van het door hem of haar betaalde inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld dat aan BackTrail is betaald, blijft definitief door BackTrail verworven. De deelnemer verklaart zich hiermee akkoord door het enkele feit van de inschrijving op de door BackTrail georganiseerde activiteiten. 

9. Verplichtingen deelnemer
 • Voor deelname aan een cursus georganiseerd door BackTrail dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Voornoemd rijbewijs dient tijdens de cursus door de deelnemer te worden meegebracht en op eerste verzoek getoond te worden.

 • Mocht de rijbevoegdheid van een deelnemer tijdelijk zijn ontzegd, dan wordt niet voldaan aan hetgeen in het eerste lid van dit artikel is gesteld, en is het derhalve niet mogelijk om aan de cursus deel te nemen.

10. Voertuig
 • De deelnemer dient er voor te zorgen dat de motorfiets waarmee men aan de cursus deelneemt, voldoet aan de eisen zoals omschreven in het wegreglement. Let op! Indien de motorfiets van een illegale uitlaat is voorzien en derhalve te veel geluid produceert voldoet uw motor niet aan de eisen van het wegreglement.

 • Deze bepaling geldt overigens niet bij het deelnemen aan een cursus waarbij het gebruik van een instructie motor is inbegrepen.

 • De deelnemer dient de motorfiets waarmee hij aan een cursus deelneemt te verzekeren conform de eisen zoals deze in de Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen zijn vastgelegd bij een maatschappij die geen uitsluitingen heeft van aansprakelijkheidsdekking tijdens het deelnemen aan de door BackTrail georganiseerde cursussen.

 • Indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in voorgaande leden, heeft de instructeur of ander bevoegd persoon het recht om u te weigeren om aan de cursus deel te nemen. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

11. Kleding
 • Op alle praktijkcursussen is het dragen van beschermende motorkleding verplicht, inclusief motorlaarzen en motorhandschoenen.

 • De instructeur is bevoegd personen te weigeren waarvan de kleding niet aan bovenstaande eisen voldoet. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

12. Aansprakelijkheid
 • De deelnemer verbindt zich ertoe de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, zowel voor zichzelf als voor anderen.

 • De deelnemer zal de wegcode en alle verkeersregels respecteren en respect betonen voor de natuur, andermans eigendom en andere weggebruikers en/of organisaties.

 • De deelnemer dient steeds voorrang verlenen aan zwakke weggebruikers, zoals fietsers, wandelaars, ruiters, enz. en dient alle voorzorgen te nemen om andere weggebruikers of bewoners/eigenaars van eventuele private terreinen waarover wordt gereden, niet te storen of in gevaar te brengen.

 • BackTrail, de instructeur(s) en de circuitbeheerder(s) zijn niet aansprakelijk voor een schade aan de motorfiets, kleding of andere bezittingen van de cursist noch voor letselschade opgelopen door een cursist, welke is ontstaan voor, tijdens of na deelname aan de cursus, behoudens in geval van opzet of grove schuld van BackTrail.

 • De deelnemer verklaart volledig voor eigen risico aan de training of rit deel te nemen en zal de organisatie van deze reis op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de cursist eventueel betrokken raakt.

13. Gezondheidsverklaring
 • Vermits een deelname aan de activiteiten van BackTrail een fysieke inspanning vergt en voornamelijk gericht is op off-road rijden, moet de deelnemer in een goede gezondheidstoestand verkeren. Om elk risico en de mogelijks daaruit voortvloeiende schade, van welke aard ook (voor, tijdens of na de door BackTrail georganiseerde activiteit), te voorkomen, is de deelnemer verplicht, uit eigen beweging, op voorhand alle nuttige en noodzakelijke informatie betreffende zichzelf, aan BackTrail ter kennis te brengen.

14. Geschillen

 • Onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Ingeval van geschillen omtrent deze algemene voorwaarden of de door BackTrail georganiseerde activiteiten, zelfs al zouden deze buiten het Belgische grondgebied plaatsvinden, zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Mechelen exclusief bevoegd.

15. Registratie routes en trajecten

 • De deelnemer stemt ermee in de door BackTrail uitgestippelde routes of trajecten niet te registreren (bijvoorbeeld door gebruik van een navigatie-, GPS- of welk danig ander systeem). Bij aanvang van elke activiteit worden eigen navigatie- of registratiesystemen uitgeschakeld. Het gebruik van navigatie- of welk danige registratiesystemen dan ook, met als bedoeling het kopiëren van de door BackTrail uitgestippelde routes of trajecten, heeft onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer tot gevolg en zal gerechtelijk worden vervolgd, als diefstal van bedrijfsgegevens.

 

----------------------------------------------

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten.

 

Artikel 1:  Toepassingsgebied

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

 

2.1

De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

 

 1. de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

 1. de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

 

 1. de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

 

 1. de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

 

 1. de verstrekte maaltijden;

 

 1. de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

 

 1. ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;

 

 1. de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

 

 1. of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

 

 

 1. de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

 

 1. de betalingsmodaliteiten;

 

 1. het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

 

 1. algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

 

 1. de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

 

 1. inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

 

2.2

De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

 

2.3

De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.

Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

 

Artikel 3: informatie door de reiziger

 

3.1

De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

 

3.2

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

 

4.1

Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

 

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

 

4.2

De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

 1. de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

 2. dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;

 3. de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

 4. de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

 5. de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

 6. informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

 7. informatie over de interne klachtenbehandeling;

 8. informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;

 9. informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3

Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

 1. de nodige ontvangstbewijzen

 2. de vouchers en vervoerbewijzen

 3. informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

 

5.1

Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

 1. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

 2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

 3. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

 

5.2

Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

 

5.3

Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

 

5.4

In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

 

 

 

Artikel 6: Betaling van de reissom

 

6.1

Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

 

6.2

Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

 

6.3

Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

 

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

 

7.1

De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte stelt, en

2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

 

7.2

Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

 

 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

 

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

 

 

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

 

9.1

De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

 

9.2

1. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

 

9.3

Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

 

9.4

Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

 

10.1

De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;

b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;

c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

 

10.2

In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

 

11.1

De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2

De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

 

11.3

De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

 

12.1

De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

 

12.2

Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

 

12.3

Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

 

12.4

Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

 

12.5

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

 

12.6

Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

 

12.7

De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

 

12.8

De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

 

12.9

De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

 

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

 

14.1

De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

 

14.2

Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

 

15.1

De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2

De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

 

15.3

De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

 

16.1

De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

 

16.2

Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

 

 

Artikel 17: Klachtenregeling

 

17.1

Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

 

17.2

Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

 

17.3

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier. 

 

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

 

18.1

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

 

18.2

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

 

18.3

Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

 

18.4

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

 

18.5

Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

 

19.1

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

 

19.2

De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

 

19.3

De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

 

19.4

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

 

19.5

Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be


 

Reisvoorwaarden BackTrail

De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen worden op een aantal punten aangevuld door bijkomende reisvoorwaarden die specifiek zijn aan BackTrail. BackTrail - maatschappelijke naam idMedia bvba met zetel te Oosterzele (9860), Dorp 73 - is een erkend reisbureau en aangesloten bij het VVR. Het beschikt over de wettelijk verplichte insolventieverzekering en de er aan gekoppelde verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Bovendien beschikt BackTrail ook over de optionele verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating en Calamiteiten.

Bijzondere reisvoorwaarden reizen met BackTrail
Inschrijving en betaling


Uw inschrijving gebeurt door de ondertekening van de volledig ingevulde bestelbon OF betaling van het voorschot. Het voorschot bedraagt 30% van de reissom of is minimaal gelijk aan de prijs van de in de reis opgenomen vliegtuigtickets. Vliegtuigtickets (indien geboekt via BackTrail) dienen volledig te worden betaald bij boeking. Het voorschot dient binnen de 10 dagen na inschrijving betaald te zijn. Verder zal het saldo uiterlijk 6 weken voor de afreisdatum dienen betaald te zijn. Personen die inschrijven binnen de 6 weken voor de afreisdatum, zullen de totale reissom ineens betalen.

Bij niet– of laattijdige betaling behoudt BackTrail zich het recht voor om de boeking te annuleren. De hierna bepaalde annuleringskosten blijven in dat geval niettemin van toepassing. Wie met zijn handtekening andere deelnemers inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de reisvoorwaarden door de door hem ingeschreven personen.

 
Wijziging en ontbinding door de reiziger

Wijzigingskosten reeds geboekte reizen

Indien u uw reis wenst te annuleren, dient U BackTrail daarvan zo vlug mogelijk telefonisch of per mail en in elk geval bevestigd per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. Bij annulering dienen onderstaande annuleringskosten in ieder geval betaald te worden door de reiziger aan BackTrail, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.

De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering.

De juiste datum van annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst door BackTrail. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon. Verzekeringspremies, wijzigingskosten, administratiekosten zijn nooit terugbetaalbaar.

Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:

Individuele en groepsreizen 
a- tot 60 dagen voor vertrek: 25% van de reissom (met een minimum van € 100 pp) (*)
b- tussen de 31 en 59 dagen voor vertrek: 50% van de reissom (*) 
c- minder dan 31 dagen voor vertrek: 100% van de reissom (*) 
a+b+c = (*) Te vermeerderen met annulatiekosten vliegtuig en treintickets en bijkomende annulatiekosten door leveranciers.

Een annuleringsverzekering kan deze kosten eventueel, na onderzoek van uw dossier, op zich nemen. Naamswijziging wordt steeds aanvaard onder voorbehoud en voor zover dit mogelijk is. Eventuele kosten die dit met zich meebrengt (o.a. reeds uitgeschreven vliegtuigtickets, reeds gemaakte kosten op de bestemming,…) vallen 100% ten laste van de deelnemer.

Reisduur en programma

1. De reisroute zoals vermeld op de website en in de offertes is indicatief en heeft geen bindend karakter. 
2. De reiziger dient echter wel kennis te nemen van de indicatieve reisroute en de bijzonderheden. 
3. De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kan worden. 
4. Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. 
5. De reisorganisator draagt geen grotere verantwoordelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen. 
6. Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn niet terugbetaalbaar. 
7. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra–kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten. 
8. De reisdata en de reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.

Aard van de reis

9. De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reis, met het daarbij horend eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

10. Gezien de aard van de reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico's en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders. 
11. Hotelclassificatie is steeds een nationale of regionale materie. Bijgevolg dienen hotel- en sterrenclassificaties steeds beoordeeld te worden op basis van de normen die gelden in de reisbestemming

Ontbinding en wijziging door de reisorgansiator

12. Plotse sneeuwval, storm, de omstandigheden ter plaatste of andere externe omstandigheden kunnen ondermeer met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator verplicht zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Er kunnen echter geen extra rechten ontleend worden aan dit soort programmawijzigingen. Wanneer bepaalde excursies of activiteiten omwille van uitzonderlijke weersomstandigheden (stormachtig weer, extreme koude onder de -30°C, gebrek aan sneeuw, …) niet kunnen doorgaan zoals vermeld in het programma, worden alternatieven voorzien of is er een terugbetaling mogelijk van deze excursies, zonder echter het recht op enige andere compensaties.
13. Wanneer er zich tijdens de groepsreis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken reisleider een evenwaardig alternatief zoeken. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, uitstappen, logies of plaatselijk vervoer afwijken van wat in de brochure is vermeld. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in stand houden.

Aansprakelijkheid van de reisorganisator

14. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog enz.., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoer– of verblijfkosten ten gevolge hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

15. Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie–en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger. 
16. Gezien het avontuurlijke karakter van de reis, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.

17. De individuele reiziger kan de reisorganisator op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens de motorritten, 4x4 drives, wandelingen, trekkings, of andere zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen, wandelkaarten of GPS-toestellen. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere persoon ook. De individuele reiziger weet en verklaart zich ermee akkoord dat de natuur en de rij-omstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de reisorganisator daar redelijkerwijs iets kan aan doen of dit kan voorzien.

Formaliteiten

De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die door de reisbemiddelaar worden medegedeeld. 

 

18. De reiziger dient te zorgen voor een geldige identiteitskaart, geldig tot minimum 6 maanden na de terugkeer van de reis en eventueel voor een reispas of visum indien noodzakelijk. Visumaanvragen kunnen (tegen betaling) door de reisorganisator verzorgd worden. Alle kosten voor het aanvragen van dit visum zijn voor rekening van de reiziger. De reisdocumenten (visum en ticket) dienen door de reiziger of door een door hem belaste persoon opgehaald te worden op het kantoor van het reisbureau. Indien de reiziger verzoekt de documenten te versturen dan geschiedt dit aldus onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de reiziger. 
19. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts. 
20. De reiziger verklaart op het ogenblik van inschrijving, dat er geen gezondheidsrisico‟s te melden zijn. Hij verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en/of de deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/haar en/of de medereizigers, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan BackTrail. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger. 
21. De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet–naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

22. De reiziger verklaart op het ogenblik van de inschrijving over de noodzakelijke technische vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor het volgen en voltooien van de reis, en dit dient aangetoond te worden aan de hand van een certificaat afgeleverd door BMW GS Riding Academy, tenzij partijen onderling anders overeenkomen.

23. De reiziger verklaart gedekt te zijn door een bijstandsverzekering dewelke avontuurlijke reizen, met inbegrip van de specifieke activiteiten verbonden aan de reizen die het voorwerp uitmaken van deze algemene voorwaarden, niet uitsluit en evenmin in een uitsluiting voorziet naar het land van de reisbestemming toe.’

24. De reiziger verbindt er zich toe ten allen tijde de gepaste veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, met inbegrip van het dragen van aangepaste veiligheidskledij tijdens de motorritten.’

Verloop van de reis

25. De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreden van de richtlijnen, kan een deelnemer van (verdere) deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

26. Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien, zijn voor rekening van de reiziger. 
27. De reiziger die hinder en overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door de reisleider van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

Bagage

28. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.

29. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. 

30. Bij eventuele niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de reiziger persoonlijk de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder (lost luggage department) en/of andere officiële instanties.


Prijzen 

31. Maaltijden en overnachtingen ten gevolge van overstaptijden bij vluchten op weg naar de bestemming zijn nooit inbegrepen (tenzij anders vermeld). 
32. Prijzen die telefonisch door onze reservatiedienst worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
33. Elke offerte wordt opgesteld onder voorbehoud van beschikbaarheid en is slechts voor een beperkte duur geldig (zoals vermeld op de offerte).
34. Prijzen voor vluchten, luchthaventaksen en eventuele fueltaksen zijn slechts gegarandeerd na uitgifte van de tickets

Klachten 

35. Voor klachten waarvoor de Geschillencommissie Reizen niet bevoegd is, zijn alleen de rechtbanken te Mechelen, afdeling Mechelen, bevoegd waarbij enkel het Belgisch recht zal van toepassing zijn.

----------------------------------------------

Verklaring betreffende aansprakelijkheid en afstand van verhaalsrecht

 

Ik, ondergetekende, verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben, dat ik in het bezit ben van een geldig rijbewijs, Ik erken dat ik vrijwillig zal deelnemen aan het evenement. Ik ben op de hoogte gesteld van de wetten en reglementen die van toepassing zijn tijdens de duur van dit evenement.

1. Ik erken en begrijp dat ik zal deelnemen aan een evenement waarvan de Activiteiten bijgevolg gevaarlijk kunnen zijn en een aantal gekende en onverwachte risico's kunnen inhouden betreffende ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL, ZIEKTE, OVERLIJDEN, SCHADE OF VERLIES aan mijzelf, mijn eigendom en aan derden en hun eigendom, dat kan worden veroorzaakt door mijn eigen acties of het nalaten daarvan, of door anderen die deelnemen aan de Activiteiten (waaronder zonder beperking fout van de bestuurder, roekeloos rijgedrag door mijzelf en andere bestuurders, nalatigheid door mijzelf of andere deelnemers bij gebruik van mijn of een ander voertuig), het voertuig (waaronder zonder beperking defecte uitrusting), wegen, oppervlakken, faciliteiten, weersomstandigheden, andere voertuigen, personen of obstakels (waaronder zonder beperking botsing met andere voertuigen, andere deelnemers, evenals objecten door de mens of de natuur gemaakt), en andere omstandigheden waarin de Activiteiten plaatsvinden, nalatigheid betreffende onderhoud of supervisie van het voertuig en/of de deelnemers, of nalatigheid of wangedrag van een van de "Niet-aansprakelijke Partijen" hieronder vermeld. Ik begrijp de gevaren die het besturen of passagier zijn van een onbedekt motorvoertuig met zich mee brengen, op openbare wegen, straten, autosnelwegen, waaronder onbeperkt de risico's hierboven vermeld.

Ik verklaar uitdrukkelijk akkoord te zijn om het volledige risico te dragen van alle schade, gebeurtenissen, ongevallen en persoonlijke letsels, waaronder maar niet beperkt tot invaliditeit of overlijden, dat mij kan overkomen door gebruik deelname aan de Activiteiten al dan niet geïdentificeerd in deze Verklaring en Afstand van Verhaalsrecht / Overeenkomst voor Schadeloosstelling (deze "Overeenkomst") (zelfs indien geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door de nalatigheid of het wangedrag van de Niet-aansprakelijke Partijen hieronder vermeld).

Ik verbind mij ertoe mij bij het gebruiken van mijn voertuig te houden aan alle van kracht zijnde wetten en normen op veiligheidsgebied en deze in acht te nemen, geschikte en goedgekeurde veiligheidskleding te dragen, het voertuig tijdens het evenement op verantwoorde en veilige wijze te gebruiken en deze niet te besturen onder invloed van drugs, alcohol of enige andere stoffen die mijn rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.  

 

2. Ik ga ermee akkoord deel te nemen aan een evenement waarin mijn vaardigheden betreffende het besturen van mijn voertuig werd geëvalueerd, in een gesloten opleiding voor ik dit voertuig op de openbare weg zal gebruiken.

 

3. Met het oog op mijn deelname aan dit evenement verklaar ik dat ik volledig' eindaansprakelijk ben voor alle schade en letsel die zou kunnen voortvloeien uit mijn deelname aan dit evenement, ongeacht de oorzaak hiervan, zonder beperking hiervan. Ik doe hierbij definitief afstand van het recht om te dezer zake namens mijzelf en namens mijn erfgenamen, persoonlijke vertegenwoordigers, verzekeraars, erfgenamen, rechthebbenden en andere wettelijke vertegenwoordigers enig verhaal te halen op BackTrail, haar dochterondernemingen en andere geaffilieerde ondernemingen, landeigenaars en of huurders/verhuurders, alsmede hun werknemers en/of bestuurders, dan wel claims bij hen in te dienen.

 

4. Ik zal niet deelnemen aan de Activiteiten indien ik een fysieke of mentale conditie heb waardoor mijn deelname aan de activiteiten een roekeloos risico zou vormen voor mijzelf, andere deelnemers aan de Activiteiten en/of elke andere partij. Ik zal niet deelnemen aan de activiteiten indien ik een fysieke of mentale conditie heb die kan worden verergerd door mijn deelname aan de activiteiten, of mijn mogelijkheid om deel te nemen aan de activiteiten kan hinderen. Ik kan goed genoeg zien en horen om een motorvoertuig correct en veilig te besturen en draag een bril of lenzen of een hoorapparaat nodig om een motorvoertuig correct en veilig te besturen.

 

5. Gebruik van Foto's/Beeltenis

Ik begrijp en ga ermee akkoord de Niet-aansprakelijke Partijen de toelating te geven mijn naam, stem, foto, beeltenis, prestaties geleverd of opgenomen bij de Activiteiten te gebruiken en dit te reproduceren, bewerken, verspreiden, uit te voeren en te publiceren voor reclame, promotie en andere doeleinden via elk soort medium (drukwerk, promotiemateriaal, internet, video of andere) over de hele wereld zonder beperking in tijd en zonder enig soort berichtgeving, verdere toestemming of betaling.

Hierbij zie ik af van elk recht dat ik zou hebben om het eindproduct of het reclamedrukwerk dat in verband hiermee kan worden gebruikt te inspecteren en/of goed te keuren. Hierbij ga ik ermee akkoord de schuldenloze Niet-aansprakelijke Partijen te ontslaan en te bevrijden van om het even welke aansprakelijkheid ten gevolge van elke vorm van vervaging, verdraaiing, wijziging, optische illusie of gebruik in composities, al dan niet opzettelijk, die kan gebeuren of worden geproduceerd bij het nemen van deze foto, of in enig proces naar de voltooiing van het eindproduct, tenzij kan worden aangetoond dat dit materiaal en de publicatie ervan kwaadwillig is veroorzaakt, geproduceerd en gepubliceerd, enkel met als doel mij te onderwerpen aan opvallende spot, schandaal, blaam, minachting en vernedering.

 

6. Overeengekomen wordt dat geen andere persoon dan ikzelf het voertuig mag gebruiken en dat ik, mocht dit niet het geval zijn, jegens deze personen volledig aansprakelijk ben voor een veilig gebruik van het voertuig; ik moet mij ervan verzekeren dat zij 18 jaar of ouder zijn en hen een kopie van deze verklaring betreffende aansprakelijkheid en afstand van verhaalsrecht laten ondertekenen. Deze verklaring is van toepassing op de gebruiker en bindt diens erfgenamen en rechthebbenden.

 

7. Ik erken dat ik bij schade aan openbare domein, wegen , graspartijen, weiland, landbouwakkers aansprakelijk ben voor de reparatiekosten en ik verbind mij ertoe alle aldus gemaakte reparatiekosten te voldoen.

Ik, ondergetekende, verklaar hiermee in te stemmen en deze verklaring te hebben gelezen en de bepalingen ervan te hebben begrepen en aanvaard. Ik teken deze verklaring met betrekking tot de uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid vrijwillig en ik verklaar bovendien dat er geen andere verklaringen of teksten bestaan anders dan de bewoordingen en voorwaarden van deze verklaring. Deze verklaring is onderworpen aan het Belgisch recht en zal volgens deze wetgeving worden geïnterpreteerd. Alle geschillen zullen beslecht worden in de rechtbank te Mechelen.

Op grond waarvan ik deze verklaring heb ondertekend en dit bij inschrijving van een activiteit.

bottom of page